زمان ما توی مدارس یک فعالیت پژوهشی بود که تا آخرش نفهمیدم،چرا اینقدر براش سر و دست می شکندیم.داستان از این قرار بود که هر

 ماه درست کردن تابلو اعلانات و زدن مسابقات منطقه و کاغذ دیواری بچه ها ،بهعهده اون کلاس بود.یک جوری اون گروه برای تزئین تابلو 

برنامه ریزی می کردند و زنگ های تفریح ازش پاسبانی که ارتش هیتلر اینطوری از آلمان دفاع نکردند


القصه:

دیدیم برای تزئین اتاق و فراموش نکردن کارهایی که باید انجام بدهم..تبریک های تولدی که باید بگوییم..قرارهایی که دارم و ....بهتر هست 

منم یک تابلوی اعلانات درست کنم..این کار خیلی راحت و مرفه هست.برای خودتان یا اتاق بچه هم از این تابلوها با خلاقیت خودتان رست 

کنید