اینجانب صاحب نوبل و اسکار و خلاصه هرچی جایزه جهانی در رشته پوکوندن عینک هستم...عینک مشاهده شده در تصویر چند هفته پیش 

سالم بود، اما در یک عملیات اودیسه  دسته اش را از دست داد و باخبر شدیم که امروز هم قابش ترک خورد و به 80 درصد جانبازی رسید


خلاصه اینکه هرچقدر هم دختر با منظم و خوبی باشم و مثل دانه های انار که آقای سهراب میگه ایکاش معلوم بودی، یک جا با نظم ترتیب 

بنشینم ،باز نابغه ای هستم برای خویش در پوکوندن عینک