اولین باری که شیفته قلم رضا امیرخانی شدم،وقتی بود که سفرنامه اش به افغانستان را خواندم.یک کتاب پر از سختی ها و مشکلات و جذابیت های 

زندگی در کشور افغانستان.تاحالا اینطوری به کشور افغانستان نگاه نکرده بودم.حاضر نیستم برای زندگی یا یک مدت یک ماهه به عنوان مکانی برای 

زندگی انتخابش کنم.اما بدم نمیاد که یک سفر چند روزه به عنوان دیدن یکی از کشورهای جهان بهش داشته باشم..البته بگم که این همش تقصر قلم 

عالیه رضا امیرخانی هست