امروز بین تمام دستفروش های مترو،یک اقایی تبلیغ خودکار نانو میکرد.که اگر اشتباه نوشتی دنبال لاک غلط گیر نگرد..میدانی چکارکن؟.. 

یک فندک روشن کن و بگیر روی نوشته ها ،همش پاک میشود 

الان من برای بچه فامیل یک خودکار نانو+فندک بخرم؟ 

این هیچی،چقدر شعور این آدم می تواند کم باشد که با فندک وسط خانم هایی که بیشتر لباس ها و چادرهایشان جنسش نایلون و 


پلاستیکی هست با فندک روشن ایستاده!.اگر خدایی نکرده در حین حرکت قطار اتفاقی بی افتد چی؟


از همه جالب تر به مسئول ایستگاه میگم،در جوابش بهم میگه شما بهش تذکر دادی؟..آخه مرد با غیرت ایرانی،من با پسره لات وسط قطار 

 بحث کنم اون وقت شما توی اتاقت روی صندلیت لم بده و درآمد هزارتومانی بگیری؟..خسته نشی از این همه خدمت به مردم