فکر میکنم آسمان دختر است..


چون هروقت دلش می گیرد..


گریه می کند...


اگر مرد بود...


موهایش سپید میشد...امیر کشاورز