امروز به وقت دوازدهم زانویه تولد اقای موراکامی هست..هنوز قلم این نویسنده چشم بادامی به دلمان نشسته اما به حکم خواندن دوتا از

 کتاب هاش،لازم دانستیم که تولدشان را تبریک بگیم...آقای نویسنده چشم بادامی،تولدتان مبارک