( آدم ها را از روی ظاهر نمیتوان،قضاوت کرد)

هرجور شده باید با همدیگه به این جمله ایمان بیاوریم.فقط تکرار و تایید کردنش به درد زندگیمان نمی خورد.باید بهش ایمان بیاوریم

طاقه خانه اش نم داده..اما مغز و زبانش از بین رفته است.بایت درست شدن یک طاق با کمی گچ و رنگ با آدمها طوری رفتار میکند و بند 

دهانش را باز که انگار بچه اش را لای در گذاشته اند.به قول قدیمی ها اگر به تور یک زن بی حیا و بدون زیپ دهان افتادی،سرت را بنداز پایین و برو

کمی تا قسمتی یاد بگیریم که زیپ دهانمان را بکشیم
کمی تا قسمتی یادبگیریم که فرهنگ فقط برای پز دادن نیست باید مصرفش کنیم
کمی تا قسمتی یاد بگیریم که همه آدمها مثل تو بی شخصیت نیستند
کمی تا قسمتی یاد بگیریم فلان مانتو و فلان منصب شغلی برای کسی شعور نیاورده است
کمی تا قسمتی یادبگیریم که هر چند وقت یه بار به گذشته نگاه کنیم و یادمان نرود چی بودیم
کمی تا قسمتی یادبگیریم انسان باشیم