نبرد آب و آتش...

نفس های به شماره افتاده...

انتخاب مرگ بین سوختن و غرق شدن..

و این یعنی ادامه داستان  همیشگی نفت برای سرزمین من..


تازه غواص هایمان را از زیر خاک بیرون کشیده بودیم که...به کدامین اقیانوس رو بزنم تا سلامم را به گوشت برساند؟

بر لب کدام ساحل بنشینم تا  دست بر دل دریاییش بگذارم و فاتحه ای برایت بفرستم


شهدای نفت