فن نوشتاری گابریل طوری هست که همه را جذب نمیکند.در واقع نگرشش به موضوعات یک حالت خاصی دارد..این کتاب هم جالب بود و 

خاص.خوبه میگفت برای سخنرانی نیامده ام و از پشت میکروفون تکان نمیخورد،اگر برای سخنرانی آمده بود چی؟

کتاب یک سری از سخنرانی های گابریل با موضوعیت های متفاوت هست.بهتون پیشنهاد خواندنش را نمیکنم،فقط پست گذاشتم که بگویم 

بله ما هم از این مدل کتاب ها میخوانیم