کوثر: بهار کتاب چی میخونی؟

بهار: دختری از پرو

کوثر: قشنگه؟

بهار : آره درباره یه دختری هست که رفته چریکی شده

کوثر: نخوانش

بهار: میترسی چریکی بشم؟

کوثر: آره دیگه ارشد که نرفتی..میترسم..

بهار:..اتفاقا چه ایده خوبی..ارشد نخوندم..معتاد نشدم..شاغل نیستم..شووور ندارم..خوب برم چریکی بشم دیگه