همیشه دوست داشت یک بالرین بشود..حرکات ظریف و رقص های پر از آرامش بالرین ها ،و تمام تعادل روی پنجه های پاها برایش یک جذابیت خاصی داشت..

 یک وقتایی هم نقاشی میکشم..