اصلا فکر نمیکنم که الان کدام پالتو یا چکمه را از کمد دربیارم و خاک هایش را بگیرم ..

دارم به آسمان نگاه میکنم و نفس میکشم و باور میکنم که باران و برف هم مسیرش به تهران خورد

به مهربانی خدایی نگاه میکنم که در اوج ناامید و گناهان دل خسته من هنوز لبخندش پر از مهر است..

. به حضرت مادر

که ایام شهادتش هم برایمان پر از خیر و برکت است