تو مسابقه یک خطی مجله داستان همشهری شرکت کردم

داستان از این قرار بود که باید یک دیالوگ یک خطی از بان آقای مشتری مینوشتیم..فقط بیست کلمه و حتما طنز

ما هم شرکت کردیم و نوشتیم..نظر بدهید درباره نوشته مان:


عوارض اخم هایت به کنار..الان توی حلق من دنبال تخم مرغ هایت میگردی.