وقتی عکس کتابهایم را توی دنیای اینستاگرام به اشتراک گذاشتم
یک آدم با سلیقه بهم گفت:
وقتت را با خواندن این کتاب ها تلف نکن ،فیلم همه این کتاب ها هست

ممنون آقای با سلیقه و کسی که زمان برایتان مهم است 
اما به نظرم خواندن کتاب هیچ وقت ،وقت تلف کردن نیست..یک کارگردان با ذوق هم قادر نیست تمام جزئیات یک داستان را در فیلم صد و بیست دقیقه ایش به نمایش بگذارد
و اینکه با دیدن فیلم مجبوری تخیلت  را محدود به ذهن کارگردان کنی اما با خواندن کتاب تخیلت انتهایی ندارد