گریه هایم را بگیری بی گمان دق میکنم


مردن از دنیای بی گریه برایم بهتر است.روزهای پایانی ماه صفر انگار هنوز دلمان پر از اشک و گریه بود.دلمان را خوش کردیم به دقایق فاطمیه.

شکر که به فاطمیه رسیدیم