دلم تنگ شده برای حرف های حاج کاظم ، آژانس شیشه ای:

جرم خودی ها که بیشتر از غریبه هاست

واسه این مملکت که هزارتا دشمن داخلی و خارجی داره،از صبح تا شب داریم جون میکنیم، میکنم یا نمی کنیم؟

بعد آقا،خودی، بیاد اسلحه را شب عیدی میذاره روی شقیقه ما، این یعنی عدالت؟

چندتا جوون خونشون را برای آرامش این مملکت داده باشند،خوبه؟.چندتا؟. هنوز هم جوان میدهیم..هنوز هم برخی حرفها ،دردش از خنجر و شمشیر و قمه های امروزی دردناک تر است