فالوورهای اینستاگرامم را با یک سوال گیج و کچل کردم


استوری هام جذاب تره یا پست هام؟

فکر کنم توی دلشون فحشم میدن