کلی کتاب نخونده دارم.ته جیبمم کمی تا قسمتی خالی بود.اما اصلا نمیشد بی خیال خرید کتاب اونم تو روزهای آخر اسفند بشوم.

پس راهی انقلاب شدیم