ای کسانی که رفتید اعتکاف تا معتکف بشوید

رفتید یه دو روزی روزه بگیرید..دعا بخوانید..با خدا جرف بزنید . جانتان را پر از حس آرامش کنید

این استوری گذاشتن هایتان چیست؟

رها کن این دنیای مجازی و لایک های آدمهایش را.واقعا سه روز به اسارت خودت و خدا دربیا و آرامش را توی جانت بنشان