این روزها همه یک عکس برای تبریک دارند
عکس بین الحرمین
عکس حرم
عکس ..
اما
من هنوز یک جامانده ام و یک ندیده
میدانی آقاجان
شما و برادر و پسرتان ،دلیلی زندگی هستید..بهانه نفس کشیدن در این روزها و دنیای پر از دود..جان دلید..آرام وجودید
اما 
هنوز ندیده ام حرمتان را..بین الحرمتان را و من مثل بقیه عکسی ندارم..طعم پیاده روی اربعین نچشیده ام

و بدون عکس تولدتان را تبریک میگویم

ممنون که در این دنیای رنگی و عجیب ،آقای من هستید..ممنون که روضه های شما مرکز آرامش وجودم هست...