ابن باران های بهاری یعنی 

خدایا خیلی هنرمندی.یهو وسط آفتاب کلی ابر توی آسمان پیداشون میشه و

شروع میکنن به باریدن

بعد دوباره هوا صاف میشه و باز دوباره باران

خیلیییییییییی قشنگه