بچه ها مطالبم براتون جالب هست؟

یعنی ارزش خواندن و وقت گذاشتن داره؟

آخه نسبت به روزای اول با کاهش مخاطب روبرو شدم