چند روزی هست که جنگ بالا گرفته است.جنگ داخلی را میگویم..جنگ بین افکارم را..جنگ بین افکار خودم و ارزش ها هست

و وقتی جنگ شدت میگیرد که آدمها را میبینم..آدمهایی که ارزش هایشان هیچ معنای ندارد..هیچ وقت وارد دنیای عقاید آدمها نشدم.هرکس

عقایدش برای خودش قابل احترام.اما قبول کنیم ارزش بعضی از عقاید آدمها کاملا بی ارزش هست.و جالب زمانی که دفاع میکند از این بی 

ارزشی ها