عقاید و نگاه های آدمها باهم متفاوت است

این روزها وقتی ماه عسل را میبینم،تا مدتها کلی فحش و نفرین نثار دولتمردان کشورم در هر زمینه ای میفرستم که دستتان درد نکند که

بلد نیستید حق یک ورزشکار را بگیرید..بلد نیستید به روستاها آب برسانید و بلد نیستید حمایت کنید از اقوامی که در مرزهای ایران دنبال 

گورهای دسته جمعی اقواشان میگردند.