گاهی وقت ها اجازه خیال بافی تو ذهنت را هم ازت میگیرند

بهت اجازه نمیدهند حتی توی خیالت ،رویاها و خیال هایت راببافی