باران های عجیب خردادی که از دل عصر شروع میشود تا نیمه های شب

و اخرین قطراتش را راهی سحر های ماه رمضان میکند