این روزها تصمیم گرفته بودم که تو اینستا کلی مطلب روزنگار نویسی بذارم،با عکس های بامزه و متن های انرژی بخش

اما دیدم ممکنه روزنگار نویسی هایم برای کسی جذاب نباشد

کمی فکر کردم و دیدم این روزها مردم دنبال متن های ساده نیستند

این روزها مردم  دلشان عکس های لاکچری میخواد تا باور کنند که هنوز حالشان خوب است و ..


همش تقصیر شماست آقای رییس جمهور


با کلید به جای باز کردن درها،قفل ها زدید و بر در که رستم و آرش هم نمی توانند بازش کنند