یکی از حرفهایی که بین آدمها بدجوری رواج داره و درمقابل سوالت که بگی

چرا اینکار را کردی؟.چرا اینطوری لباس میپوشی؟.چرا اینطوری حرف میزنی؟

اینه که

همه اینکار را میکنن..همه اینطوری میپوشن

دلم میخواد یک روز جلوی این آدمها بایستم و بگم همه هر غلطی میکنن تو باید همون غلط را انجام بدی؟

مگه عقایدتو شبیه عقاید اوناست؟

مگه تو رباتی که منتظری دیگران توی مغزت برنامه بریزن؟

ای آدمهای بی اراده که همش میگید همه همه