وقتی چندتایی موضوع و حرف برای نوشتن به مغزم هجوم می آورند،زودی کنار یه تیکه کاغذ با هر رنگ خودکار و مدادی می نویسم تا هم 

یاد نره و هم سر فرصت شاخ و برگش بدهم.بعد اون نوشته را وارد وبلاگم میکنم.دلم میخواد خیلی از نوشته های اینجا را با مخاطبین 

اینستا به اشتراک بگذارم ،اما خب برای خیلی هاشون عکس های مرتبط ندارم

اگر از من بپرسن اینستا یا وبلاگ؟ بدون شک میگویم وبلاگ

اینجا آدمها برای نوشته هایت وقت میگذارند اما آنجا برای عکس های رنگی و لوکیشن جاهایی که رفته ای.اگر عکس مثل آهن ربا قدرت 

جذب نداشته باشد برای نوشته هایت وقت نمیگذارند و شاید از سر دلسوزی یک لایکی هم زدن.

البته بعضی از آدمهای آن دنیا این شکلی هستند


انتخاب شما؟