میگم طرف اومد حکم داد که بگیرد و به زندان بندازید فلان رقاصه را

شخص را بگرفتند و به زندان انداختن

نتیجه اش؟

بیشتر معروف شد..کلی حامی خارجی و داخلی پیدا کرد،تازه انگار دیده شد در این جهان بزرگ

آقای صادر کننده حکم،ایکاش فکر نمیکردی الان با این رقاصه افکار مردم را منحرف کردی،میدانیم هنوز دلار بالاست،آب کارون را فروختید،

ماشین برای خودتان وارد میکنید و ...

خلاصه که اشتباه کردی

خواستی افکار را گمراه کنی که نکردی، خواستی صدا خفه کن بگذاری که بدتر شیپور گذاشتی