از دیروز تمام پست های دنیای مجازی شده به وقت تبریک روز دختر

این بین هم متن هایی هست که ای بابا دختر بودن توی این سرزمین یعنی بدبختی

دختر بودن یعنی کلی محدودیت.....................یه آقاهه هم از روز حسادتش زده بود دختر بودن اینجا یعنی خاک برسری،چیه داداش روز پسر

نداریم ،میایم پست متلک میذاری؟من به این حرفها اصلا کاری ندارم.روز دختر مبارک.زندگی کردن تو این سرزمین هم به معنای بدبختی برای دخترا نیست،آخه نه اینکه تمام دخترا تو 

افغانستان. آمریکا و انگلیس و کره جنوبی حالشان خوبه.اگر بدبختر دخترای سرزمین خودمان از نظر این افراد ،اون سه سانت روسری و مانتو اوپن

هست ،دیگه رسما سکوت میکنم ،چون این آدما تمام انسانست و وجود خودشان را تو خودنمایی می بینن


اما سرزمین من پر از دخترایی هست که برای رسیدن به آرزوها و اهدافشان جنگیدن و در مقالب سختی ها کوتاه نیومدن.سرزمین من پر از دخترای

رنگی رنگی هست که با ساده ترین کارها حالشان خوب است و به معنای واقعی کلمه دارن زندگی میکنند.. متاسفانه سرزمین من دختران اندکی 

دارد که شخصیت و جایگاهشان را خودشان از بین برده اند


خلاصه اینکه روز دختر به تمام دخترای سرزمینم مبارک..