عادت کردیم؟!...

به قطعی برق..آب..گرانی..

راستی آقایان حالتان چطور است؟

مردم؟!..خونشان در شیشه و این شیشه دست کیست،نمیدانم

یک روزهایی که دلم برای حال خودم و مردم وسرزمینم میسوزد ،دعا میکنم که خدا....نه بگذارید همان دعا بماند،بین من و خدا

راستی

میدانستید که خدا آدم ها را با فرزندانشان مورد امتحان قرار میدهد....مراقب فرزندانتان باشید