خیلی جالبه

این روزها فقط به دیگران یادمیدهیم و خودمان دنبال یادگرفتن نیستیم

این روزها

فقط از دیگران نقد میکنیم و خودمان را نقد نمی کنیم

این روزها 

فقط نگاهمان به دیگران و زندگیشان است

یادمان رفته خودمان را ببینیم و بفهمیم کجای کاریم