این روزهای هوای نفس کشیدنمان عجیب شده است.دل نگران دقایق آینده زندگیمان هستیم.

انگشت های دستمان خواب رفته است از بس اشاره کردیم و مقصر را پیدا نکردیم.

مقصر را پیدا کردیم،اما بین همدیگر پاسش دادند انگار بازی دست رشته است.

این روزها نفس میکشیم به امید هوای محرم تا دست های بریده علمدار زینب،باز کند این گره ها را

گره های انداخته شده به ابروهای مردمان سرزمینم را

گره های کور شده اقتصاد سرزمینم