این روزها آدمها عجیب شده اند

عجیب تر از تصورات من

عجیب تر از باورهای خودشان

عجیب تر از...

میدانی وقتی عجیب تر میشوند که بودن و یا نبودن با آنها 

برایت یک علامت سوال میشود

به بزرگی افکارت