با ماجرای امروز اهواز،بازم قراره روشنفکرا بالای منابرشون بروند و دنبال مقصر داخلی باشند؟

قرار نیست خیلی هامون سینه هامون را سپر کنیم و با شجاعت بگیم: آقا رسما غلط کردیم که درباره مدافعین حرم زیادی حرف زدیم

قرار نیست باور کنیم که اگر بچه های مدافع بیرون مرزهای کشورمان نمیجنگیدن ،الان باید هممون یه اسلحه دستمون بود و دل شوره

قرار نیست بابت امنیت کشورمان نفری یک نماز شکر بخوانیم

هنوز قرار نیست....