چند روز پیش رفتم میدان تره بار دنبال یک کیلو سبزی کوکو.یک خانم سن دار وارد غرفه شد و گفت چند کیلو سبزی آش.
مسئول غرفه یک دختر جوان بود و با یک لحن بدی به خانم مسن گفت: دیر امدی نخواه زود برو
بنده خدا اون خانم اصلا متوجه صف نشده بود و گفت حواسم به صف نبود
دلم میخواست کله دختره را میکردم تو ظرف سبزی های آش و بهش میگفتم:
اگر یک ذره بهت ادب یاد داده بودند،میفهمیدی که لحن صحبت کردنت با آدمها باید با توجه به سنشان باشه.
بفهم که ملاک اصلی توی فروشندگی درست صحبت کردن و احترامه
بعدش کلش را میکردم تو ظرف سبزی قورمه و میگفتم واقعا مغزت بوی قورمه سبزی میده چون مثل این ادمای بدون فکر داری
جمله ای را تکرار میکنی که تو دنیای مجازی نقل شده و بی مفهومه