این روزها عجیب از ذست آدمها و حرفهایشان خسته تر شدم.خسته تر از قدیم، میخواهند هرطور شده بگویند که حق ما هست 

و تو باید قبول کنی که حرفها و کارها و باروهایت غلط است

تازه وسط حرف های امروزشان یکهو میشوند باغچه بان و خاک ها را زیر و رو میکنند تا از قدیم ها دلخوری ها را پیدا کنند

اگر اعتراض کنی و باورت را بگی،با اعتماد به نفس بالا و کاذب میگویند نه تو اشتباه میکنی