یک وقت هایی دلم برای خاطراتی که 

دوست دارم با آدمهایی که دوستشان دارم

بسازم،تنگ میشود

دلم برای اتفاقات خوب و نیامده تنگ میشود

دلم لک میزند برای رسیدن به روزهایی که توی تصوراتم میسازمشان