شده دلتون بخواهد یک روزهایی فقط فکر کنید؟

به همه چیز و هیچ  چیز...