تصوراتم پر از قهو های دونفره مان شده است


آقا ما این جمله را همینطوری نوشتیم و زدیم به دیوار استوریمان.هیچی دیگه هزار نفر ریختند تو دایرکت که: عاشق شدی؟..کیه؟..کجا 

دیدیش؟..عسیسم عاشقی شده..

اولا،آدم نمیتونه یک جمله الکی هم که شده تو استوری یا کانالش بنویسد،هزارنفر خانم مارپل می شوند،حالا آقایون روشون نمی شود پوارو 

بشوند

دوما،اصلا من عاشق شدم..الان چکار کنم؟.عکسش رو بدهم آمارش را درمیاری؟..میری باهاش حرف بزنی؟..

سوما، آخه بگم عاشق شدم هم که فقط می پرسید..اسم...قد..میزان تحصیلات..مدل ماشین..چهره..شغل..درآمد.