شبکه تماشا برای چندمین بار داشت سریال قصه های جزیره را نشان میداد،البته هرچقدر هم نشان بدهد هنوز به رکورد آقای جومونگ

و خانم کیمیا و آقای مختار نرسیده.

قرار بود عمه الیویا به یک عصرانه چایی برود،با کلی جیغ از هتی و سارا درخواست میکرد که در انتخاب لباس بهش کمک کنند.وقتی

چشمم به لباس های الیویا افتاد توی خیالاتم گفتم"

اگر یک روز توی تقویم بنویسند ،پوشیدن هر نوع لباسی از هر نوع فرهنگ . کشوری،بدون شک من لباس های قدیم انگلیسی و اروپایی

را انتخاب میکنم.

لباس زنان کوچک..آنه شرلی..غرور و تعصب..پزشک دهکده..

شما چی می پوشید؟