شاید باورش برای شما هم سخت باشد،اما چهارشنبه ما یک تولدی دعوت داشتیم که کیک تولد نداشتیم.

نخیر،اصلا هم کمپینی و نه به خریدن کیک و این مسائل نبود.

قصه این بود که تولد مربی باشگاه بود و  طبق تهدیدسنوات گذشته ،می دانستیم اگر با کیک برویم باشگاه اون هم یک کیک تمام 

خامه و شکلات،کم کمش باید نفری هفتصدتا پروانه بزنیم تا جریمه بشویم.

هیچی دیگه،تولد در باشگاه و بعد از انجام حرکات ورزشی و با کف سوتو جیغ و هورا برگزار شد.یک جشن تولد سالم.ولی سالم نبود

چون توی فکر همه جای یک کیک بزرگ و شکلاتی خالی بود..