ایکاش موبایلم ته کیفم نبود و از خودش و جوراب هایی که می فروخت عکس می انداختم

این همه سال که سوار مترو و بی ار تی شده بودم،اولین فروشنده خوش زبان و بامزه ای بود که می دیدم

به آدمها میگفت: جوراب بخرید،برای خودتان یا مادر شوهر و خواهرشوهرتان

با آدمها فراخور سن و موقعیتشان شوخی میکرد

به دختره گفت : میخری؟...پس الهی شوهر کنی تا برای جهازت بیای ازم جوراب بخری

به خانمه گفت: توام نمیخری؟..پس الهی دو قلو حامله بشی

به یک خانم مسن گفت: میخری؟..پس الهی نوه دار بشی و برای نوه هات ازم جوراب بخری


ایکاش تمام فروشنده ها و خریدارهای سرزمینم مثل این خانم با ذوق و شیرین زبان بودند،تا حال دل هایمان را خوب میکردند