استاد گفتند از این هفته تا اون یکی هفته،یعنی فاصله دوتا کلاس با یک فیل صورتی و زرافه فسفری زندگی کنید