فکر نمیکردم که یک خبر به این معمولی تبدیل به یک سوتی نسبتا بزرگ بشود.

نه ،خیلی هم توی فکر نروید.خداروشکر مسئله خیلی خاص و بزرگی نبود.

فقط انگاری قرار بود که این خبر فعلا جلوی یک شخص بازگو نشود،اما اینجانب خیلی خوشحال وسر خوش رفتم جلوی شخص مورد نظر و 

گفتم: راستی میدانی..

هیچی دیگه طرف باخبر شد،الان فقط باید دعا کنم تا طرف این خبر را جلوی یک شخص موردنظر  دیگه که اخلاقش هم زیاد خوب نیست و 

بفهمهدیگه هیچی...سکوت کند و خبر را به اطلاعشان نرساند

اون طرف مورد نظر دوم هم خیلی آدم بدی نیست،ماجرا هم خیلی خاص نیست،اما خب ایکاش لو نمیدادم

شاعر میگه لنت بر دهانی که بی موقع باز بشود