ماشالا ادعای فرهنگ و غرب زدگیمان در بوق وکرنای جهانیان هم آوازه ای دارد برای خودش،دیگر بماند که با یک سفر به ترکیه و دبی و 

مالزی و تایلند و...برای همدیگر چقدر کلاس میگذاریم.ایکاش ادعاهایمان کمی رنگ واقعیت به خود میگرفت.ایکاش اگر غرب زده بودیم،واقعا 

رفتار و برخی از کارهایمان رنگی از غرب زدگی داشت.

برای انجام چندتا کار مالی باید میرفتم خدمت اولین دستگاه خودپرداز..اما با صحنه زیر روبرو شدم و صورتم رنگ کیف پولم شد

کاری به سرمایه های ملی و درخت های جنگل ندارم..همه ما یک شماره ای به بانک جهت دریافت اطلاعات برای نقل و انتقالات پول هایمان 

دادهایم.پس اگر به رسید نیازی ندارید،لطفا دکمه عدم دریافت را بزندی و اینطوری کاغذ را حرام نکنید و جلوی خودپرداز رو شلوغ نکنید

و لطفا کمی از حرف هایتان که بوی فرهنگ میدهد را هم عملی کنید