این روزها و شب های تهران

الهی به شادی..تن سالم..دل خوش..الهی تنور دل همه مردم سرزمینم داغ باشه

اگر وضعیتی اقتصادیمون خرابه، زیاد بابتش حرص نخوریم.روزی ما آدما دست خداست نه دست بنده های خدا

پس لذت ببرید