کلا از اون مدل ادمایی هستم که شرکت کردن در مسابقات رو دوست دارم.از مسابقات کتابخوانی تا قصه نویسی و نقاشی و ....

گاو روزانه هم یک مسابقه داستان کوتاه برگذار کرده بود که جایزه سه نفر اول سینی صبحانه بود.منم به طمع کسب اون سینی  صبحانه 

توی مسابقهشرکت کردم

اما قست من فقط یک ماگ گاو روزانه بود

نتیجه اخلاقی:

طمع نکن.زشتههههه..جایزت میشه لیوان