نزدیکای ظهر بود که تو یکی از گروهها خبر گذاشتند که از برای چه نشسته اید قراره تا آخر فروردین تلگرام فیلتر بشود.

خب هنوز کاملا رسمی نشده که که بازار داغ شایعات ،تنورها را روشن کردند و...یکسی رفت سراغ نظرسنجی که اگر به جای تلگرام یک پیام رسان 

ایرانی بیاد ازش استفاده میکنی؟

آدمها هم یا از روی لج بازی و گرفتن حال این دولت و مملکت ،محکم زدندن روی گزینه نه و گفتند عمرا.البته شاید چندنفری هم از روی علم این گزینه نه 

را انتحاب کردند.ان طرف تر بحث سراین بود که عمرا کالای ایرانی بخرم و نصب کنم.اصلا بزنن تلگرام را محو کنن..یکی دیگه هم این وسط عکس ولیعهد 

عربستان را گذاشت که ناهار رفته خانه بیل گیتس و بهش گفته بیا قدرت ارتباط مجازی ما را قوی کن،یکی هم زیرش نوشته بود اینا کجا میرومند و ما کجا

خلاصه...

آقای وزیر ارتباطات هم اومد پای منبر و گفت:مگه سوسکه که بخوایم محوش کنیم.چی برای خودتان میگید ؟


در کل کاری به محو شدن تلگرام یا پایداریش ندارم.میخوام بگم اینقدر زود بالای منابرتون نروید و به هرخبری دامن نزنید.بذارید حداقل دو ساعت از صحتش 

بگذره بعد لهش کنید.دنیا که دنیاست.بعضی از این ادمها یه جوری یک خبر کوچیک از زندگی مردم را تبدیل به گزارش 20:30 میکنن که انگار...